INFORMACJE O PROJEKCIE

Projekt „Potencjał jest w nas!” realizowany jest przez Fundację Innowacja i Wiedza w ramach IX Osi priorytetowej: Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wszystkie działania w ramach projektu prowadzone będą zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji. Projekt uwzględnia potrzeby osób o różnym stopniu niepełnosprawności, w tym dostęp bez barier architektonicznych oraz dostosowane materiały szkoleniowe i sposób prowadzenia zajęć.

Wartość projektu: 952 414,20 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 761 931,36 PLN
Okres realizacji projektu: 01.09.2020 – 31.08.2021 r. 

DOKUMENTY PROJEKTU:

Regulamin projektu

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie uczestnika projektu

Załącznik nr 2 Karta oceny formalnej

Załącznik nr 3a. Karta oceny merytoryczne doradcy zawodowego

Załącznik nr 3b Karta oceny merytorycznej psychologa

Umowa uczestnictwa

Indywidualna Ścieżka Reintegracji

Deklaracja udziału w projekcie

Oświadczenie uczestnika projektu do umowy

STYPENDIA STAŻOWE I SZKOLENIOWE:

Regulamin staży i szkoleń zwodowych z załącznikami

OPIEKA NAD DZIECKIEM I ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU:

Zasady przyznawania wsparcia

Załącznik nr 1 – umowa dot. opieki nad dzieckiem/os.zależną

Załącznik nr 2 – oświadczenie opiekuna prawnego

Załącznik nr 3 – kwstionariusz opiekuna

Załącznik nr 4 – oświadczenie o łącznym zaangażowaniu

Załącznik nr 5 – rachunek do umowy zlecenie

Załącznik nr 6 – karta czasu pracy

Załącznik nr 7 – wniosek o przyznanie refundacji opieki

Załącznik nr 8 wniosek o zwrot kosztów dojazdu

CELE PROJEKTU:

Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności społeczno-zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia 70 osób niepracujących, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (tj., osób bezrobotnych, bezdomnych, z niepełnosprawnością, opuszczających więzienia, uzależnionych od alkoholu i/lub narkotyków), zamieszkujących w województwie mazowieckim, poprzez objęcie ich kompleksowym programem wsparcia odpowiadającym na zidentyfikowane trudności i bariery, jakie napotykają w funkcjonowaniu społeczno-zawodowym.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE:

Projekt jest skierowany jest do 70 mieszkańców Mazowsza – w tym minimum 42 kobiet i 7 osób z niepełnosprawnością (w tym 4 kobiety) – zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez objęcie ich kompleksowym programem wsparcia, odpowiadającym na zidentyfikowane trudności i bariery, jakie napotykają w funkcjonowaniu społecznym i zawodowym. Spośród 70 osób – min. 30 osób stanowią osoby bierne zawodowo. Wsparcie w projekcie może być udzielane osobom korzystającym ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikującym się do objęcia wsparciem pomocy społecznej tj. spełniających minimum 1 z przesłanek określoną w art. 7 ustawy z 12.03.2004 r o pomocy społecznej:

1) ubóstwa;

2) sieroctwa;

3) bezdomności;

4) bezrobocia;

5) niepełnosprawności;

6) długotrwałej lub ciężkiej choroby;

7) przemocy w rodzinie;

8) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;

9) bezradności w sprawach opiekuńczo- wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;

10) trudności w integracji osób , które otrzymały status uchodźcy;

11) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;

12) alkoholizmu lub narkomanii;

13) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;

14) klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Ze względu na charakter projektu i przewidziane wsparcie w zakresie aktywizacji zawodowej, uczestnikami projektu mogą być tylko osoby pozostające bez pracy tj. bierne zawodowo lub bezrobotne. Osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy muszą posiadać III profil pomocy zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

RODZAJE WSPARCIA:

W ramach Projektu będą realizowane następujące formy wsparcia:

Pogłębiona diagnoza potrzeb, możliwości i barier uczestników/czek projektu oraz stopnia jego aktywności społecznej i zawodowej, stanowiąca podstawę opracowania Indywidualnej Ścieżki Reintegracji (IŚR).
Trening umiejętności społecznych i psychospołecznych – zajęcia , które mają na celu rozwój umiejętności społecznych uczestników/czek projektu
Indywidualne poradnictwo psychologiczne
Indywidualne poradnictwo specjalistyczne prawne i/lub socjalne i/lub pedagogiczne i/lub inne w zależności od indywidualnych potrzeb
Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy – tematyka zajęć poruszać będzie zagadnienia z zakresu uwarunkowań rynku pracy.
Spotkania z pośrednikiem pracy i/lub brokerem edukacyjnym
Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym – spotkania maja na celu wsparcie uczestników/czek projektu w procesie realizowania wyznaczonego celu zawodowego.
Szkolenia zawodowe (średnio 60 godzin szkolenia)
Staże zawodowe
Szczegółowy opis form wsparcia znajduje się w Regulaminie projektu – sekcja DOKUMENTY PROJEKTU.

Dla uczestników projektu, którzy zgłoszą potrzebę opieki nad dzieckiem/dziećmi lub osobami zależnymi i nie mogą tej opieki zapewnić w ramach własnych środków lub poprzez zaangażowanie osób spokrewnionych, przewidziano wsparcie polegające na refundacji przez Fundację Innowacja i Wiedza kosztów poniesionych przez uczestników projektu z tytułu sprawowania opieki.

Uczestnicy/czki projektu, którzy zamieszkują poza terenem m.st. Warszawy, mogą wnioskować o zwrot kosztów dojazdu na zasadzie refundacji przez Fundację Innowacja i Wiedza kosztów poniesionych na zakup biletów komunikacji publicznej.

Szczegółowy opis procedury wsparcia oraz komplet wzorów dokumentów dostępny jest w sekcji DOKUMENTY PROJEKTU.

MIEJSCE REALIZACJI WSPARCIA:

Wsparcie indywidualne i grupowe realizowane będzie w:
Punkcie Aktywnej Integracji (PAI)
Al.Ken 18/5b, 02-797 Warszawa
tel. +48 732 998 519; +48 732 998 520
rekrutacja@potencjaljestwnas.pl

REKRUTACJA:

Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły w PAI ? listy rankingowe z wynikami rekrutacji sporządzane są raz w tygodniu, o ile w danym okresie zgłoszą się Kandydaci/Kandydatki do projektu.

 1. Zgłoszenia Kandydatów zainteresowanych udziałem w Projekcie przyjmowane będą drogą elektroniczną na adres mailowy: rekrutacja@potencjaljestwnas.pl, osobiście lub listownie na adres: Punkt Aktywnej Integracji, 02-797 Warszawa, Al. Ken 18/5b.
 2. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest  w wersji papierowej w Punkcie Aktywnej  Integracji oraz w wersji elektronicznej w sekcji: DOKUMENTY PROJEKTU
 3. Ocenie podlegać będą kryteria formalne:
 • poprawnie wypełniony formularz;
 • przynależność do grupy docelowej;
 • miejsce zamieszkania;

W ramach kryteriów formalnych punkty dodatkowe zostaną przyznane:

 • osobom korzystającym z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa ? + 8 pkt
 • osobom, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego – + 7 pkt
 • osobom z niepełnosprawnością – +6 pkt
 • kobietom – + 5 pkt
 • osobom doświadczającym wielokrotnego wykluczenia ? +4 pkt
 • osobom zamieszkującym gminy Województwa mazowieckiego poniżej progu defaworyzacji wg. Mazowieckiego Barometru Ubóstwa i Wykluczenia Społecznego- +3 pkt.
 • osobom długotrwale korzystającym z pomocy społecznej (powyżej 12 miesięcy) – + 2 pkt.
 • osobom z wykształceniem maks. gimnazjalnym – + 1 pkt

oraz merytoryczne:

 • rozmowa z doradcą zawodowym i psychologiem w oparciu o wystandaryzowany kwestionariusz rozmowy ? ocena motywacji do udziału w projekcie i stan przydatności wsparcia do potrzeb kandydata w skali od 0 do 10 punktów otrzymane od każdego z oceniających.
 1. Do Projektu zostaną przyjęte osoby, które uzyskają najwyższą liczbę punktów. W przypadku takiej samej ilości punktów, priorytetowo będą traktowane osoby należące do jednej z poniższych grup i spełniające co najmniej jedno z poniższych kryteriów:
 • Osoby korzystające z PO PŻ
 • Osoby z niepełnosprawnością
 • Kobiety
 1. W ramach rekrutacji zostaną sporządzone oddzielne listy rankingowe dla kobiet i mężczyzn.
 2. Jeżeli osoba, która została zakwalifikowana do uczestnictwa w projekcie, zrezygnuje, na powstałe miejsce przyjęta zostanie pierwsza w kolejności osoba z listy rezerwowej.
 3. Od decyzji odmawiającej zakwalifikowania do udziału w projekcie nie przysługuje odwołanie.

REZULTATY PROJEKTU:

1Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu63 (w tym 38 kobiet)
2Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu18 (w tym 11 kobiet)
3Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)20 (w tym 12 kobiet)
4Odsetek osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które dokonały postępu w aktywizacji społecznej (efektywność społeczna)34 %
5Odsetek osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które podjęły zatrudnienie (efektywność zatrudnieniowa)25%
6Odsetek osób z niepełnosprawnością, które dokonały postępu w aktywizacji społecznej (efektywność społeczna)34%
7Odsetek osób z niepełnosprawnością, które spełniły kryterium efektywności zatrudnieniowej12%
8Liczba osób, które dzięki udziałowi w projekcie podniosły poziom kompetencji społecznych i osobistych63 (w tym 38 kobiet)
9 Liczba osób, które dzięki udziałowi w projekcie podniosły poziom motywacji i wiary we własne możliwości63 (w tym 38 kobiet)
10Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie 70 (w tym 42 kobiety)
11Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie7 (w tym 4 kobiety)
12Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, dla których opracowano w projekcie indywidualną ścieżkę reintegracji realizowaną na podstawie umowy na wzór kontraktu socjalnego70 (w tym 42 kobiety)

KONTAKT:

Biuro Projektu:

Al. Komisji Edukacji Narodowej 18 lok. 5b, 02-797 Warszawa

Punkt Aktywnej Integracji (PAI),

tel. +48 732 998 519; +48 732 998 520

rekrutacja@potencjaljestwnas.pl

Skip to content