• Pełny portfel – ponowienie zaproszenia

Fundusze Europejskie | Wiedza Edukacja Rozwój
Rzeczpospolita Polska
Unia Europejska | Europejski Fundusz Społeczny

Zapraszamy do udziału w projekcie „Pełny portfel”. Ostatnie wolne miejsca! Aktualności i szczegółowe informacje o rekrutacji na stronie www.pelnyportfel.fiiw.pl  Formularz rekrutacyjny.   Fundacja Innowacja i Wiedza testuje model wsparcia „Pełny portfel” w ramach powierzonego grantu dofinansowanego z projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem szczegółowym projektu jest dostarczenie wiedzy o zarządzaniu finansami osobistymi oraz podniesienie poziomu umiejętności podstawowych dla min. 60 mieszkańców Polski, pozostających bez zatrudnienia i o niskich dochodach, co umożliwi im budowanie pozytywnych zachowań w zakresie zarządzania własnym budżetem domowym i podejmowania świadomych decyzji finansowych poprzez uczestnictwo w kursie on-line 'Pełny portfel’ oraz konsultacjach z ekspertami.

Grupą docelową projektu są osoby dorosłe z niskimi umiejętnościami podstawowymi pozostające bez pracy ( zgodnie z definicją przyjętą w projekcie 'Szansa – nowe możliwości dla dorosłych’: osoby pozostające bez pracy (bierne zawodowo i bezrobotne), np. osoby chcące wejść lub powrócić na rynek pracy po długiej przerwie, kobiety po długim okresie wychowywania dzieci, osoby sprawujące opiekę na osobami zależnymi). Uczestnicy projektu to min. 60 kobiet i mężczyzn (łącznie) zamieszkujących województwo mazowieckie, którzy pozostają bez zatrudnienia. Preferowane do udziału będą osoby, które posiadają dzieci i mają niski dochód na osobę (nie więcej niż 800 zł na osobę w rodzinie). Projekt  kierowany jest do osób powyżej 25 roku życia, które posiadają umiejętności  podstawowe na poziomie nie wyższym niż 3. Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Okres realizacji 01.01.2021r. – 30.04.2022r. Wartość grantu: 669 963,00 zł Wkład ze środków europejskich wynosi: 631 708,11 zł

Skip to content