Dofinansowane przez Unię Europejską

KA220-YOU – Partnerstwa współpracy w dziedzinie młodzież

Nazwa Projektu: Bogate umysły

Numer Projektu 2021-2-PL01-KA220-YOU-000048574

Łączny czas trwania projektu: 31.05.2022-30.05.2024

Lider Projektu – Fundacja Innowacja i Wiedza (Polska)

Partnerzy Projektu:

 • CESIE (Włochy)
 • KENTRO MERIMNAS OIKOGENEIAS KAI PAIDIOU (Grecja)
 • POLSKA RADA ORGANIZACJI MLODZIEZOWYCH (Polska)

Bogate umysły

Projekt przyczyni się do zwiększenia wiedzy, świadomości i zmiany postaw związanych z zarządzaniem finansami osobistymi wśród dziewcząt i młodych kobiet dotkniętych wykluczeniem społecznym z powodu odziedziczonego ubóstwa lub możliwości jego doznania. Zmiana ta zostanie zainicjowana opracowaniem zestawu edukacyjnego „Bogate Umysły” wraz z kursem e-learningowym mającym na celu pomoc organizacjom pozarządowym pracującym z wspomnianą grupą docelową.
Szczegółowe cele projektu:

 1. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE:
  • zwiększenie potencjału, jakości i kompleksowości świadczonych przez nie usług,
  • zwiększanie wiedzy, świadomości i zmiana postaw wśród beneficjentów organizacji pozarządowych,
  • podnoszenie i rozwijanie umiejętności osób pracujących z młodzieżą i liderów, zwłaszcza w zakresie wsparcia dziewcząt i młodych kobiet z marginalnych środowisk,
  • zostanie częścią zmiany społecznej,
  • rozwijanie ścieżki edukacyjnej i zawodowej osób pracujących z młodzieżą i liderów.
 2. DZIEWCZĘTA I MŁODE KOBIETY ZAGROŻONE UBÓSTWEM:
  • zwiększenie wiedzy i świadomości z zakresu zarządzania finansami osobistymi oraz zmiany postaw i nawyków,
  • podejmowanie inicjatywy wyjścia z ubóstwa lub niedoprowadzenie do takiej sytuacji,
  • zmiana perspektywy i myślenia o sobie,
  • otrzymanie szansy na zmianę swojego życia.

Wdrożenie/Główne działania Projektu

Rezultaty projektu „Bogate Umysły” opracowane w ciągu czterech faz zwiększą wiedzę, świadomość i zmienią postawy związane z zarządzaniem finansami osobistymi wśród dziewcząt i młodych kobiet zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu odziedziczonego ubóstwa. Zmianę tę zapoczątkuje opracowanie zestawu edukacyjnego „Bogate Umysły” oraz szkolenie pilotażowe mające na celu pomoc organizacjom pozarządowym pracującym z dziewczętami i młodymi kobietami.
Projekt będzie realizowany w czterech fazach:

 1. FAZA BADAŃ. W pierwszej fazie partnerzy projektu przygotują Raport – badanie sytuacji dziewcząt i młodych kobiet zagrożonych marginalizacją w krajach Unii Europejskiej (kraje partnerów projektu).
 2. FAZA TWORZENIA. W drugiej fazie partnerzy projektu opracują zestaw edukacyjny „Bogate Umysły” w zakresie edukacji finansowej przeznaczony do wykorzystania przez organizacje pozarządowe pod czas pracy z dziewczętami i młodymi kobietami oraz pracownikami młodzieżowymi, którzy z nimi pracują.
 3. FAZA PILOTAŻOWA. W trzeciej fazie partnerzy projektu zorganizują szkolenie pilotażowe „Bogate Umysły”, którego celem będzie sprawdzenie zawartości zestawu edukacyjnego.
 4. FAZA ROZPOWSZECHNIANIA. W czwartej końcowej fazie projektu partnerzy projektu zorganizują Międzynarodową Konferencję „Bogate Umysły”, która będzie wydarzeniem organizowanym w Polsce.

Rezultaty Projektu

Konsorcjum projektowe zamierza osiągnąć następujące rezultaty:

 1. Przeprowadzenie badania (Rezultat 1) sytuacji dziewcząt i młodych kobiet zagrożonych marginalizacją w krajach Unii Europejskiej Celem opracowania takiego raportu jest przede wszystkim jednoznaczne zidentyfikowanie sytuacji grupy docelowej zagrożonej dziedziczeniem ubóstwa. Partnerzy planują przeprowadzić badania na podstawie swoich krajów, w których występuje takie zjawisko. Kwestie, które należy zbadać, obejmują przyczyny, wzorce, doświadczenia i studia przypadków. Ponadto dane te będą zawierać analizę inicjatyw, projektów i programów podejmowanych w Unii Europejskiej dla takich dziewcząt i młodych kobiet. Dołączona zostanie również lista organizacji pozarządowych w UE, które z powodzeniem zajmują się wspomnianymi tematami.
 2. Opracowanie zestawu edukacyjnego „Bogate Umysły” (Rezultat 2) z zakresu edukacji finansowej przeznaczonego do wykorzystania przez organizacje pozarządowe działających na rzecz młodzieży. „Bogate Umysły” będzie podręcznikiem wraz z kursem e-learningowym, w nowoczesnej i kompleksowej formie, który może być używany przez każdą organizację pozarządową w dowolnym czasie, bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów finansowych. Dzięki upowszechnianiu wiedzy z zakresu finansów i wprowadzeniu jej do stałej oferty organizacji dziewczęta i młode kobiety zdobędą wiedzę i wyrobią odpowiednie nawyki przy dokonywaniu życiowych wyborów. Decyzje podejmowane przez tę grupę będą bardziej racjonalne i zapobiegną dalszemu dziedziczeniu ubóstwa.
 3. Przeprowadzenie pilotażowego szkolenia „Bogate Umysły”, które będzie skierowane na sprawdzenie zawartości zestawu edukacyjnego „Bogate Umysły” mającego na celu pomoc organizacjom pozarządowym pracującym z grupą docelową przy jednoczesnym edukowaniu organizacji pozarządowych o ich możliwościach, a tym samym zwiększaniu ich potencjału.

Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Unia Europejska ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

Skip to content