• Rezultat projektu “Bogate Umysły”

Logo Wealthy Minds
Dofinansowane przez Unię Europejską

Bogate Umysły

Rezultat 1 projektu “Bogate Umysły” – Transgraniczny raport badawczy

W maju 2022 roku w ramach programu Erasmus + rozpoczęliśmy projekt “Bogate Umysły”, który realizują cztery organizacje pozarządowe: Fundacja Innowacja i Wiedza (Polska), CESIE (Włochy), Kentro Merimnas Oikogeneias Kai Paidiou (Grecja) oraz Polska Rada Organizacji Młodzieżowych (Polska). Zgodnie z założeniami pierwszej fazy projektu przygotowaliśmy transgraniczny raport badawczy o sytuacji dziewcząt i młodych kobiet zagrożonych marginalizacją w krajach Unii Europejskiej.

Kilka słów o projekcie

Projekt „Bogate Umysły” ma na celu podniesienie poziomu wiedzy i świadomości, a także zmianę postaw w zakresie zarządzania finansami osobistymi wśród dziewcząt i młodych kobiet dotkniętych wykluczeniem społecznym wynikającym z ubóstwa dziedziczonego lub zagrożenia nim. Pierwszym krokiem w procesie zmian będzie opracowanie przez partnerów projektu zestawu edukacyjnego „Bogate Umysły” obejmującego między innymi kurs e-learningowy, którego celem będzie wsparcie edukatorów z organizacji pozarządowym pracującym z grupą docelową. Konkretne cele projektu podzielone według grup docelowych kształtują się następująco:

Organizacje pozarządowe:

  • zwiększenie potencjału, jakości i kompleksowości świadczonych przez nie usług,
  • podniesienie poziomu wiedzy i świadomości, a także zmiana postaw wśród beneficjentów organizacji pozarządowych,
  • podniesienie kwalifikacji i rozwijanie umiejętności osób pracujących z młodzieżą i liderów, w szczególności w zakresie wspierania dotkniętych marginalizacją dziewcząt i młodych kobiet – partycypacja w zmianach społecznych
  • rozwinięcie ścieżki edukacyjnej i zawodowej osób pracujących z młodzieżą i liderów.

Dziewczęta i młode kobiety zagrożone ubóstwem:

  • podniesienie poziomu wiedzy i świadomości w zakresie zarządzania finansami osobistymi, a także zmiana postaw i nawyków
  • podjęcie odpowiednich kroków prowadzących do wyjścia z ubóstwa lub mających mu zapobiegać – zmiana punktu widzenia i myślenia o sobie
  • pozyskanie szansy na zmianę własnej sytuacji życiowej.

Transgraniczny raport badawczy

Celem raportu jest zbadanie i rozpoznanie sytuacji dziewcząt i młodych kobiet zagrożonych ubóstwem i jego dziedziczeniem w Grecji, Włoszech i Polsce. Aby zbadać kwestię zagrożenia dziedziczeniem ubóstwa, partnerzy nawiązali kontakt z szeregiem współpracujących ze sobą organizacji, które na co dzień pracują z młodymi ludźmi funkcjonującymi w warunkach ograniczonych możliwości życiowych. Jako, że edukacja finansowa jest uważana za ważne narzędzie w procesie poprawy warunków finansowych jednostki, w raporcie przedstawiono obecny stan edukacji finansowej, a także możliwości, przeszkody i potrzeby dziewcząt i młodych kobiet w tym zakresie. Pozyskane dane obejmują również analizę inicjatyw, projektów i programów prowadzonych w Grecji, Włoszech i Polsce w obszarze zarządzania finansami osobistymi i wsparcia udzielanego grupom znajdującym się w trudnej sytuacji społecznej. W Grecji jest to np.: program “Młodzieżowa Akademia Finansowa”, we Włoszech “Edukacja finansowa dla najmłodszych”, a w Polsce “Bakcyl”.

W raporcie zawarto zestawienie organizacji pozarządowych działających na terenie Unii Europejskiej, które są kluczowym elementem systemu, który zapewnia szeroki dostęp do usług społecznych świadczonych w sposób aktywizujący i angażujący lokalną społeczność.

Opracowanie raportu uznano za konieczne ze względu na to, że na rynku nie ma obecnie dostępnych badań, które obejmowałyby analizę sytuacji grup docelowych w krajach partnerów. Wiele badań pokazuje, że istnieje znaczna różnica między Grecją, Włochami i Polską a resztą krajów OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) pod względem poziomu podstawowej wiedzy na tematy związane z zarządzaniem finansami osobistymi, oszczędnościami, pożyczaniem oraz wychodzeniem z zadłużenia.

Badania dostępne w źródłach internetowych często zawierają krótkie opisy celów i działań podejmowanych w ramach poszczególnych projektów edukacyjnych, jednak nie są one analizowane pod kątem skuteczności i uzyskanych rezultatów, co ma znaczenie przy założeniu, że warto rozpowszechnić dany projekt w innych krajach.

Brakuje również inicjatyw dostosowanych do potrzeb i sytuacji dziewcząt i młodych kobiet, grup docelowych w projekcie.

Podsumowanie

Pomimo stopniowej poprawy w obszarze edukacji finansowej i znaczących inicjatyw podejmowanych przez podmioty trzeciego sektora, ogólnie dominuje pogląd, że jedynie holistyczne podejście do całości problemu pozwala poszczególnym jednostkom i rodzinom wyjść z wykluczenia społecznego i ubóstwa. Partnerzy projektu “Bogate Umysły” dostrzegają braki związane z edukacją finansową oraz programami podejmującymi temat wykluczenia finansowego czy ubóstwa i podejmą prace mające na celu wsparcie organizacji pozarządowych pracujących z grupą docelową w przygotowaniu uwzględniających płeć grup docelowych materiałów edukacyjnych.

Zapoznać się z Transgranicznym raportem badawczym można pod linkiem Bogate umysły Erasmus — Raport i wnioski.

Więcej informacji o projekcie znajdą Państwo na naszej stronie internetowej oraz fanpage’u.


Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Unia Europejska ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

Skip to content